Vad är EU?

Sedan 1993 är den Europeiska unionen (EU) en reglerad sammanslutning mellan 28 europeiska demokratiska länder och världens största handelsblock. EU är en modern fortsättning på Europeiska kol- och stålgemenskapen vars syfte var att få slut på krigen i Europa.

Enligt unionsfördraget Maastrichtfördraget är EU:S främsta uppgift att verka för fred, Unions gemenskap där värden som demokrati, jämlikhet och välfärd står i fokus. En annan viktig grundprincip inom EU är att skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Numera är EU även en monetär union (EMU) där EURO är en gemensam valuta. Staterna själva haft beslutande rätt kring huruvida man skall ingå i den monetära unionen eller inte, endast 19 EU-länder av 28 har valt att ersätta den nationella valutan med EURO.

Bild på EU flagga

Tidigare talade EU om tre pelare:

1.Det ekonomiska samarbetet inom EG utgjorde den första pelaren. Som senare utökades och blev till den ekonomiska och monetära unionen, EMU, som trädde ikraft 1999.

2. Den andra pelaren handlar om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Detta är är ett mellanstatligt samarbete där beslut fattas med enhällighet. Det innebär att alla länder måste vara överens innan ett beslut kan tas. Samarbetet omfattar alla frågor som rör EU:s säkerhet.

3. Tredje pelaren utgjörs av inrikespolitiskt och rättsligt samarbete. Samarbetet bedrivs på mellanstatlig grund, men det kan komma att stärkas och bli mer formellt på områden som immigrations- och asylpolitik, polissamarbete för att bekämpa narkotikahandel och terrorism samt kontroll av medlemsländernas yttre gränser. Beslut fattas med enhällighet.

Vad innebär medlemskapet
för Svenska medborgare?

Sveriges medlemskap i EU, den 1 januari 1995, gör oss till medborgare i unionen. Unionsmedborgarskapet ersätter inte det nationella medborgarskapet utan är ett medborgarskap utöver det nationella. Det europeiska medborgarskapet påverkar oss på ett flertal sätt genom de rättigheter som medborgarskapet medför.

I vardagen märks rättigheterna bäst man reser i Europa, noggranna passkontroller och speciella visumtvång har nästan försvunnit. Flyktingkrisen har emellertid inneburit ett bakslag för rörelsefriheten. Inom ett par år hoppas EU att passkontrollerna helt kan försvinna mellan medlemsländer baserat på det s.k. Schengen-avtalet. Om man vistas en längre tid i ett annat medlemsland kan man som unionsmedborgare ha rätt till ytterligare rättigheter.

Grundläggande rättigheter för svenska EU-medborgare:

Fri rörlighet

Rätten att fritt röra sig över gränserna inom EU och att fritt uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium, enligt de villkor som är fastställda i unionsfördraget.

Rösträtt

Varje EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige i det land personen är bosatt i. I vissa fall tillämpas speciella regler/undantag.

En unionsmedborgare som vistats i ett land utanför EU där den medlemsstat i vilken han/hon är medborgare inte är representerad, har rätt till skydd från varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i den medlemsstaten.

Medborgerligt skydd

En unionsmedborgare som vistats i ett land utanför EU där den medlemsstat i vilken han/hon är medborgare inte är representerad, har rätt till skydd från varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i den medlemsstaten.

Varje unionsmedborgare har rätt att individuellt eller i samverkan med andra medborgare eller personer göra en framställning till Europaparlamentet om förhållanden som hör till unionens verksamhetsområden och som direkt berör vederbörande, Europaparlamentet skall ha en ombudsman som företar undersökningar både på eget initiativ och på grundval av de klagomål som framförts till ombudsmannen direkt eller genom en ledamot i parlamentet.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information: